12 000 Ft-tól ingyenes kiszállítás* ugyfelszolgalat@keri.huGYIK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kéri Pharma FS Kft.

Hatályos: 2024. január 11-től

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés

1. Eladó adatai

2. Általános rendelkezések, hatály

3. Szerzői jog

4. Felelősség

5. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

6. Fogalmak

II. A szerződés nyelve és formája, árak

1. A szerződés nyelve és formája

2. A Honlapon feltüntetett árak

3. Hibás ár, eljárás hibás ár esetén

III. A Honlap használata, a vásárlás folyamata

1. Az áru kiválasztása

2. Kuponok felhasználása

3. Adatbeviteli hibák javítása

4. A rendelés elküldése és véglegesítése

5. Ajánlattétel

6. A rendelés feldolgozása és a szerződés létrejötte

7. Teljesítési határidő

8. Fizetési módok

9. Szállítási módok és díjak

10. Át nem vett csomagok

IV. Fogyasztót megillető elállási jog

11. Elállási jog feltételei és határideje

12. Az alállási jog gyakorlásának módja

13. Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

14. Eladó kötelezettségei Fogyasztó elállása esetén

15. Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

16. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

V.A teljesítés szerződésszerű követelményei az Eladó által kínált Termékek esetében

VI. Szavatosság, jótállás

17. Kellékszavatosság

18. Termékszavatosság

19. Jótállás

20. Szavatossági jogok fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

VII. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

21. Írásban tett panasz

22. Fogyasztóvédelmi eljárás

23. Bírósági eljárás

24. Békéltető Testület

25. Online vitarendezési platform

VIII. Egyéb szabályok

26. Értékelés elhelyezése a Honlapon

27. Részleges érvénytelenség

28. Magatartási kódex

IX. Melléklet: Elállási nyilatkozat

I. Bevezetés

1. Eladó adatai

Név: Kéri Pharma FS Kft. (továbbiakban: Eladó)

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 163.

Cégjegyzékszám: 09-09-035323

Adószám: 32332205-2-09

Képviseli: Buka Zsolt, ügyvezető

Bejegyző cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Kamarai tagság: Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai regisztrációs szám: HA32332205

Honlap: www.keri.hu

Telefonszám: +36-52-502-610

Email elérhetőség: ugyfelszolgalat@keri.hu

Bankszámlaszám: 10702064-74398810-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Honlap tárhelyszolgáltatója: Rackforest Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó, adószám: 32056842-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-142004, email cím: info@rackforest.hu)

2. Általános rendelkezések, hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Eladó által a www.keri.hu honlapon (továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) kínált termékek (továbbiakban: Termék vagy Áru) megrendelése során létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében az Árut megvásárló (továbbiakban: Vásárló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ 3. pontja szerinti természetes személy megrendelő esetében: Fogyasztó) – a továbbiakban együttesen Felek – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a távollevők között megkötött szerződések esetén a jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés létrejöttének feltételeit, a szerződés létrejöttére vonatkozó szabályokat, a teljesítési határidőket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jogokra vonatkozó tájékoztatást.

Eladó az ÁSZF Honlapon történő megjelenítésével Vásárló számára lehetővé és elérhetővé teszi, hogy a szerződés megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapja.

Vásárló a Honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-t bármikor a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. Ezen módosítások a folyamatban lévő vagy folyamatos szerződéseket nem érinthetik, a módosítás csak az annak közzétételét követően hatályba lépő szerződéseket érinti.

Eladó ugyanakkor az ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Honlapon elhelyezi, így a Honlap felkeresésekor az ÁSZF aktuális változata elérhető és megismerhető Vásárló számára.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók.

3. Szerzői jog

A Honlapon megjelenített védjegyek, logók, valamint egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé a Honlap tartalmát. Tilos a Honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Lajstromozott védjegy, valamint szerzői jogi védelem alatt álló mű jogellenes felhasználása jogi eljárást vonhat maga után.

4. Felelősség

Eladó a Honlap használatából, illetve annak bármikor, bármilyen okból, bármilyen időtartamra bekövetkező elérhetetlenné válásából esetlegesen eredő kárért, veszteségért vagy költségért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen, arra jogosulatlan személy által végzett, illetve késedelmes információátadás, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba következtében az adatokban végbemenő változásért sem. Eladó fenntartja a jogot a Honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére. Eladó nem vállal továbbá felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, amelyek a Honlaphoz kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

5. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
 • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről

6. Fogalmak

 • Általános szerződési feltétel: Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
 • Áru vagy Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden olyan birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi
 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti
 • Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
 • Jótállás: a Ptk. szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás
 • Webáruház: A Honlapon kínált termékek értékesítésére szolgáló felület.

II. A szerződés nyelve és formája, árak

1. A szerződés nyelve és formája

A szerződés nyelve a magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések elektronikus úton jönnek létre távollévő Felek között, nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, és azokat Eladó nem iktatja.

2. A Honlapon feltüntetett árak

Az árak forintban értendők, bruttó árak. A Termékek ára a szállítási költséget nem tartalmazza, a szállítási költség a Termék árán felül kerül felszámításra.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem érinti a már megkötött szerződéseket. Amennyiben hibásan feltüntetett árú Árura megrendelés érkezik, de a szerződés még nem került megkötésre, úgy Eladó az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján, az ott meghatározott feltételek szerint jár el.

3. Hibás ár, eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft összegű ár
 • kedvezményes ár esetében a meghirdetett kedvezmény mértékével csökkentett ár összege tévesen került feltüntetésre.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Vásárló jogosult dönteni, hogy az Árut valós áron megrendeli, vagy lemondja a megrendelést, amely utóbbi esetben Vásárlót ezért hátrányos jogkövetkezmény nem éri.

III. A Honlap használata, a vásárlás folyamata

A vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül is történhet. Regisztráció nélküli vásárláskor a Vásárló vendég felhasználóként vásárolhat a Webáruházban.

Vásárló a Webáruházban természetes személyként és cégként is vásárolhat.

1. Az áru kiválasztása

A Honlap főoldalán Vásárló megtekintheti a kiemelt termékeket, amelyen „Megnézem” gombra kattintva megnyithatja a termék aloldalát. A menüsorban az „Étrend-kiegészítők” gombra kattintva szintén el lehet jutni a Honlapon kínált összes termékhez.

Ennél a funkciónál a termékek termékcsaládonként jelennek meg, azokon belül Vásárló pontos kiszerelést választhat.

Amennyiben több kiszerelés áll rendelkezésre, akkor a termékaloldalon lehet kiválasztani a megfelelőt. Itt lehetőség van a mennyiség változtatására plusz és mínusz gombbal, vagy a mennyiség számszerű beírásával.

A „Kosárba” gomb megnyomásával helyezhető a termék a Kosárba. A menüsorban lévő jelzéssel Vásárló folyamatosan követheti, hogy hány darab termék van aktuálisan a Kosárban. A Kosár jelre kattintva Vásárló eljut a Kosár felületre, ahol a Honlap 4 lépcsős kosárfolyamaton vezeti végig a Vásárlót.

 1. Termékek összesítése: „Kosár” (Itt egy felhívás jelenik meg, hogy mekkora összegben szükséges még vásárolni ahhoz, hogy az ingyenes szállítás elérhető legyen, továbbá, ha Vásárló rendelkezik kuponnal, a kuponkód itt megadható.), előzetes szállítási költség kalkuláció.
 2. Számlázási adatok: Itt a rendeléshez kapcsolódóan a számlázási adatok megadhatók (Regisztrált és belépett felhasználók esetében kiválaszható vagy megadható új szállítási adat). Céges vásárlásra is van lehetőség.
 3. Szállítás és Fizetés, Kézbesítési cím: Kiválaszható a szállítási mód (szállítási díjak szállítási módonként feltüntetve), valamint a fizetési mód. Csomagpontos átvétel esetén megjelenik a térképes minialkalmazás, ahol kiválaszható az átvételi pont. Házhoz szállítás választása esetén itt adhatók meg a kiszállításra vonatkozó adatok.

2. Kuponok felhasználása

A Webáruházban történő vásárlás során kuponok felhasználására is van lehetőség.

Egy vásárlás alkalmával egy típusú kupon egyszer használható fel, de különböző típusú kuponok egy vásárlás alkalmával is felhasználhatók.

A kuponok lehetnek érvényességi vagy lejárati idejük alatt többször felhasználható kuponok is, azonban a többször felhasználható kuponok esetében egy vásárlás alkalmával egy típusú kupon szintén csak egy alkalommal használható fel.

A kuponok más kedvezménnyel nem vonhatók össze.

A kupon értéke csak Termékre használható fel, szállítási költség vagy utánvétel díjának rendezésére a kupon nem használható fel.

A kuponok készpénzre nem válthatók.

A kuponokból pénz nem jár vissza. Amennyiben a megrendelés értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználásra kerül.

Vásárló IV. pontban részletezett elállási jogának gyakorlása esetén Eladó a kupon értékével csökkentett összeget téríti vissza Vásárló részére.
Amennyiben a kupon lejárt vagy nem érvényes, azt Eladó a Webáruházban „A megadott kedvezménykód vagy utalvány nem létezik, vagy lejárt” piros színű szövegezéssel jelzi Vásárló felé.

A kuponkód a „Kosár” oldalon adható meg, a fizetendő összeg a kedvezmény mértékével csökken. Amennyiben Vásárló elfelejti a kuponkódot megadni, a megrendelés elküldését követően kedvezmény jóváírására utólag nincs lehetőség, azzal Vásárló egy másik vásárlás során élhet.

Eladó a kuponokon egységesen az alábbi tájékoztatást nyújtja Vásárló részére:
„A kódot megadva a www.keri.hu webshopon érvényesíthető kedvezmény a megvásárolni kívánt termékek árából. Az érvényességi időn belül a kuponkód többször is felhasználható, azonban megrendelésenként csak egyszer. A kupon más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletek a www.keri.hu weboldal Általános Szerződési Feltételek pontja alatt.”

A kuponokkal kapcsolatos egyéb, időszakos vagy jelen ÁSZF-ben nem szabályozott feltételeket vagy szabályokat Eladó minden esetben a Honlapon, hirdetmény formájában közzéteszi.

3. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a megrendelés során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok javítására vagy módosítására. Fontos, hogy Vásárló mindig ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, illetve szállításra.

Eladó kifejezetten felhívja Vásárló a figyelmét arra, hogy az általa tévesen megadott email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, mely esetben Eladó nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben Vásárló a rendelés véglegesítését követően hibát fedez fel a megadott adatokban, a lehető legrövidebb időn belül a rendelése módosításának kezdeményezése szükséges. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott email címről küldött levéllel vagy telefonhívással jelezheti Eladó felé.

4. A rendelés elküldése és véglegesítése

Azon regisztrált Vásárlónak, aki korábban már vásárolt a Webáruházban, a bejelentkezéshez meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott email címét és jelszavát.

Amennyiben Vásárló új vásárlóként szeretne regisztrálni, a regisztrációhoz meg kell adnia a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.

Amennyiben Vásárló nem kíván több Árut a kosárba helyezni, az adatok megadása, valamint jelen ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után utánvételes fizetési mód választása esetén a „Megrendelés” gombra kattintással, bankkártyás fizetési mód választás esetén a „Bankkártyás fizetés és megrendelés” gombra kattintással a megrendelést véglegesítheti.

A Webáruházban szállítási címként csak magyarországi cím adható meg, azaz Magyarország területén kívül lévő címre való szállítás nem lehetséges.

5. Ajánlattétel

A honlapon közölt információk nem minősülnek Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek.

A „Megrendelés” vagy a „Bankkártyás fizetés és megrendelés” gomb megnyomásával Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlata megtett ajánlatnak minősül, továbbá Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolásának megérkezése esetén a nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

Online bankkártyás fizetés indításához Vásárlónak továbbá az alábbi tartalmú nyilatkozatot szükséges megtennie:

„Tudomásul veszem, hogy a Kéri Pharma FS Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 163.) adatkezelő által a www.keri.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Vásárlót ajánlata 48 óra időtartamban köti. Amennyiben Eladó a Vásárló ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 óra belül nem igazolja vissza, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

6. A rendelés feldolgozása és a szerződés létrejötte

Vásárló a rendelését bármikor leadhatja.

Vásárló a megrendelést követően a vásárláskor megadott email címre automatikus rendelés összefoglaló emailt kap a megrendelésről.

Eladó szintén email formájában a megrendelés elküldését követő legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja az ajánlatot. A szerződés akkor jön létre, amikor Eladó által küldött visszaigazoló email a Vásárló levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A rendelés visszaigazolásáról szóló email tartalmazza a megrendelés részleteit.

A megrendelés feldolgozása során Eladó a logisztikai szolgáltatásokat végző BOXY Zrt.-n keresztül további emailekben tájékoztatja Vásárlót a megrendelés státuszának változásáról.

Eladó a rendelés futárszolgálatnak történő átadásáról emailben tájékoztatja Vásárlót, ezt követően a legtöbb esetben a futárszolgálatok is emailben tájékoztatást küldenek a csomag aktuális állapotáról.

Csomagpontos vagy csomagautomatás átvétel esetén az adott szolgáltató értesítést küld, amint átvehető a csomag, és az ehhez szükséges csomagazonosítót is megküldi.

7. Teljesítési határidő

A rendelés teljesítésének várható időpontjáról Eladó emailen értesítést küld Vásárló részére.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 nap.

Eladó felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ÁSZF-ben közölt határidők valamilyen oknál fogva nem tarthatók, vagy a Webáruház ideiglenesen nem üzemel, arról tájékoztatást tesz közzé a Honlapon.

8. Fizetési módok

 • SimplePay online bankkártyás fizetés: Vásárló biztonságosan fizethet bankkártyával az OTP SimplePay (OTP Mobil Kft. – székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466) rendszerén keresztül. Résztelek itt: https://simplepay.hu/
 • Utánvételes fizetés: A rendelés és a házhoz szállítás díját Vásárló utánvétellel rendezheti a csomag átvételekor az azt kézbesítő futárszolgálat munkatársánál vagy csomagautomatánál. Az utánvételes fizetés díjköteles, melynek összegét a szolgáltatóknál külön meg lehet tekinteni.

Eladó a vásárlásról kiállított számlát elektronikus úton küldi meg Vásárló részére.

9. Szállítási módok és díjak

Átvételi lehetőségek:

 • Boxy másnapi házhozszállítás
 • GLS házhozszállítás
 • GLS csomagpont és csomagautomata
 • MPL átvételi pontok
 • Foxpost csomagautomata

A szolgáltatók elérhetőségei:

 • BOXY Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép., cégjegyzékszám: 01-10-141253). Részletek itt: https://boxy.hu/)
 • FoxPost Zrt. (székhely: 3300 Eger, Maklári út 119., cégjegyzékszám: 10-10-020309). Részletek itt: https://foxpost.hu/
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463). Részletek itt: https://www.posta.hu/
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755). Részletek itt: https://gls-group.com/HU/hu/home/

A megrendelt Termék kiszállítását a BOXY Zrt. szervezi meg.

A BOXY Zrt. további szolgáltatókat is igénybe vehet a kiszállításhoz.

Megrendeléskor a szállítási mód kiválasztásánál lehetőség van másnapi kiszállítás kérésére, melynek kiszállítása a jelen pontban lévő táblázatban található díjon történik.

A szállítási mód kiválasztása során Eladó minden esetben feltünteti az egyes opciók költségét, valamint a rendelés szállítási díjjal kiegészített összege is folyamatosan nyomon követhető.

Bizonyos esetekben, ha a megrendelt termékek – kedvezménnyel csökkentett – értéke eléri vagy meghaladja a 12 000 Ft-ot, ingyenes szállítás vehető igénybe, melyet a jelen pontban lévő táblázatban tartalmaz.

Szállítási díjak:

SzolgáltatóSzállítási díj 12 000,- Ft alatt (bruttó összeg)Szállítási díj 12 000,- Ft felett (bruttó összeg)Utánvételes fizetési mód díja* (bruttó összeg)
Boxy másnapi szállítás999 Ft0 Ft250 Ft
MPL postán maradó1 190 Ft1 190 Ft250 Ft
MPL csomagpont1 190 Ft1 190 Ft250 Ft
MPL csomagautomata1 190 Ft1 190 Ft250 Ft
MPL házhoz szállítás1 490 Ft1 490 Ft250 Ft
GLS házhoz szállítás1 490 Ft1 490 Ft500 Ft
GLS csomagpont1 490 Ft1 490 Ft500 Ft
GLS csomagautomata1 490 Ft1 490 Ft500 Ft
Foxpost1 090 Ft0 Ft250 Ft

*Utánvételes fizetési mód választása esetén az utánvétel díját Vásárlónak az ingyenes kiszállításkor is fizetnie kell!

10. Át nem vett csomagok

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt Terméket, továbbá 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási szándékát sem jelzi, megszegi az Eladóval megkötött szerződésben foglalt, a Termék átvételére és az Eladó teljesítésének elfogadására vonatkozó kötelezettségét. Ebben az esetben Eladó megkísérli a Vásárlóval való egyeztetést a Termék ismételt szállítására vonatkozóan. Amennyiben Eladó a Vásárlóval a kapcsolatot nem tudja felvenni, vagy az ismételt kiszállítás is sikertelen, Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szállítási költséget pedig (ismételt kiszállítás esetén mindkét szállítási költséget) Vásárlóra terhelni.

Fenti esetben tett felmondási nyilatkozatát Eladó a Vásárló megrendeléskor használt email címére küldött elektronikus levélben teszi meg, a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondási nyilatkozatot tartalmazó elektronikus levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

IV. Fogyasztót megillető elállási jog

11. Elállási jog feltételei és határideje

Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint megilleti a 14 napon belüli, indokolás nélküli elállás joga. Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:

 1. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén:
 • az Árunak,
 • több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 • több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha az Árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától,
 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jelen pontban foglaltak nem érintik Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére Fogyasztó tett ajánlatot, Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

12. Az alállási jog gyakorlásának módja

Fogyasztó az elállási és felmondási jogát gyakorolhatja:

 • jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

13. Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó nyilatkozatát a határidőn belül elküldi, amelynek határideje 14 nap.

Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

14. Eladó kötelezettségei Fogyasztó elállása esetén

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. szállítási díj). Eladó ugyanakkor a visszaküldéssel járó költséget nem vállalja át Vásárlótól.

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

15. Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

Amennyiben Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az Árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó jogosult megválasztani a visszaküldés módját. A Fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét, azt Eladó nem vállalja át Fogyasztótól.

Az Áru visszaküldhető a következő postacímre: BOXY Zrt. – 2225 Üllő, Régész utca 1.

Az Áru személyes átadására nincs mód.

A Fogyasztó csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

16. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) e) pontja alapján nem gyakorolhatja 20. § szerinti indokolás nélküli elállási jogát:

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint az Eladó maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát, továbbá az Eladó visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére. Pl. az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép stb.

A Webáruházban megvásárolható termékek olyan zárt csomagolású árunak minősülnek, amelyek tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja (jelen fejezet 5. pontja) alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát.

Fentieknek megfelelően Eladó a Webáruházban értékesített étrend-kiegészítő termékeket csak bontatlan csomagolásban veszi vissza.

V. A teljesítés szerződésszerű követelményei az Eladó által kínált Termékek esetében

Az Árunak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt követelményeknek. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak:

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – ; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a fentieken túl – a szerződés tárgyát képező Árunak:

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény – és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
 • meg kell felelnie az Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

VI. Szavatosság, jótállás

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Termék hibája esetén Eladó a szavatossági jogokat a Ptk. és 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint biztosítja.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Vásárló a szavatossági igényeit az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Honlap: www.keri.hu

Email elérhetőség: ugyfelszolgalat@keri.hu

17. Kellékszavatosság

A Honlapon kínált termékekre Eladó a szavatossági jogokat a Ptk. és 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint biztosítja.

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 3. számú melléklet alapján készült.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. és – fogyasztói szerződések esetében – a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződésnél ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az Áru és a digitális elemeket tartalmazó Áru teljesítésének időpontjától számított 1 éven belül felismert hiba már az Áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az Áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Az Eladó megtagadhatja az Áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az Áru szerződésszerűvé tételét,
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az Áru szerződésszerűvé tételét,
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az Áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított Áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Fogyasztónak az Árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott Áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás Áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő ekkor sem köthető ki érvényesen.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

18. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

19. Jótállás

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik az Eladó által kínált Termékekre.

20. Szavatossági jogok fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

Kellékszavatosság:

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Termékszavatosság:

A termékszavatosság csak fogyasztónak minősülő Vásárlót illet meg.

VII. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

21. Írásban tett panasz

Vásárló az Eladó, valamint az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék Fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban, elektronikus levél útján írásban közölheti az Eladóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Honlap: www.keri.hu

Email elérhetőség: ugyfelszolgalat@keri.hu

Az írásban tett panaszt Eladó köteles a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító állápontját Eladó köteles megindokolni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben Eladó és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a következő pontokban részletezett jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára.

22. Fogyasztóvédelmi eljárás

Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak itt: https://kormanyhivatalok.hu/

23. Bírósági eljárás

Vásárló a Ptk., valamint a Pp. rendelkezései alapján jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bírósági úton történő érvényesítésére.

24. Békéltető testület

Ha Fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja az Eladóval rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a Fogyasztó és az Eladó között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a Fogyasztó csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Eladónak együttműködési kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a békéltető testületi meghallgatásra az Eladó köteles válasziratot benyújtani, valamint a meghallgatáson a cég képviselője köteles megjelenni, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá a fogyasztóvédelmi hatóság.

A cég személyes megjelenési kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha székhelye, telephelye vagy fióktelepe az eljárást lefolytató békéltető testület szerinti vármegyében nincs. Ebben az esetben Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Fogyasztó az eljárás megindítása előtt az Eladóval közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a békéltető testülethez.

Jogorvoslat, fellebbezés lehetősége a Békéltető Testület döntése ellen:

Az Fgytv. rendelkezési értelmében bíróság előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, illetve az Eladó az ajánlás hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól jogszabálysértés esetén.

A békéltető testületi döntés nem érinti Fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

Telefon: +36-72-507-154

Email: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +36-76-501-525, +36-76-501-532

Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: +36-66-324-976

Email: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefon: +36-46-501-090, +36-46-501-871

Email: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36-1-488-2131

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62-554-250/118

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36-22-510-310

Email: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefon: 06-96-520-217

Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Telefon: +36-52-500-710, +36-52-500-745

Email: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36-36-416-660/105

Email: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: +36-20-373-2570

Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefon: +36-32-520-860

Email: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2

Telefon: +36-1-792-7881

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: +36-82-501-000, +36-82-501-026

Email: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.

Telefon: +36-42-420-180

Email: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

Telefon: +36-74-411-661

Email: kamara@tmkik.hu

Honlap: www.tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.

Telefon: +36-94-312-356, +36-94-506-645

Email: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: +36-88-814-121, +36-88-814-111

Email: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: +36-92-550-513

Email: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

25. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság Online létrehozott egy platformot, ahol a fogyasztók és kereskedők felkérhetnek egy pártatlan vitarendezési testületet online vásárlással kapcsolatos jogvitáik rendezésére.

Az online vitarendezési platform segítségével lehetőség van internetes vásárlással kapcsolatos panaszokat digitális formában, bármelyik uniós nyelven az Európai Unió bármely pontjáról elküldésére a kiválasztott alternatív vitarendezési testületnek.

Az eljárás általában teljes mértékben online zajlik, az alternatív vitarendezési testület kiválasztását követően kb. 90 napot vesz igénybe, és ingyenesen vagy jelképes összegű díj ellenében történik.

Elérhetőségek és részletek itt:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

VIII. Egyéb szabályok

26. Értékelés elhelyezése a Honlapon

Eladó a Honlapján véleményeket, visszajelzéseket tesz közzé, mely Termékek, valamint a Webáruház működésének értékelését teszi lehetővé.

Vélemény leadására úgy van mód, hogy a vásárlást követő 2-5 napon belül Eladó által Vásárlónak küldött emailben elérhető link vagy űrlap kitöltésével Vásárló a Terméket vagy a vásárlást csillagos és/vagy szöveges értékeléssel véleményezi. Ezek a technikai intézkedések biztosítják, hogy csak tényleges Vásárlók adhassanak le értékelést.

Eladó a pozitív és negatív értékelések között nem tesz különbséget. Eladónak kizárólag abban az esetben van lehetősége az értékelések moderálására, ha azok tartalma obszcén vagy sértő.

Fentiek következtében a Honlap csak valós, a Termékeket ténylegesen megvásárló és/vagy használó Vásárlók értékeléseit és véleményeit tartalmazza.

27. Részleges érvénytelenség

Amennyiben az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy hatálytalan, a szerződés egyéb pontjai érvényben és hatályban maradnak. A hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

28. Magatartási kódex

Eladó nem rendelkezik az Fttv. szerinti magatartási kódexszel.

IX. Melléklet: Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat letöltése