12 000 Ft-tól ingyenes kiszállítás* ugyfelszolgalat@keri.huGYIK

Vásárlástól való elállás

Ⅰ. Fogyasztót megillető elállási jog

1. Elállási jog feltételei és határideje

Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint megilleti a 14 napon belüli, indokolás nélküli elállás joga. Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:

a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén:

 • az Árunak,
 • több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 • több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha az Árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jelen pontban foglaltak nem érintik Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére Fogyasztó tett ajánlatot, Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

2. Az alállási jog gyakorlásának módja

Fogyasztó az elállási és felmondási jogát gyakorolhatja:

 • jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

3. Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó nyilatkozatát a határidőn belül elküldi, amelynek határideje 14 nap.

Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

4. Eladó kötelezettségei Fogyasztó elállása esetén

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. szállítási díj). Eladó ugyanakkor a visszaküldéssel járó költséget nem vállalja át Vásárlótól.

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

5. Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

Amennyiben Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az Árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó jogosult megválasztani a visszaküldés módját. A Fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét, azt Eladó nem vállalja át Fogyasztótól.

Az Áru visszaküldhető a következő postacímre: BOXY Zrt. – 2225 Üllő, Régész utca 1.

Az Áru személyes átadására nincs mód.

A Fogyasztó csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

6. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) e) pontja alapján nem gyakorolhatja 20. § szerinti indokolás nélküli elállási jogát:

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint az Eladó maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát, továbbá az Eladó visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére. Pl. az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép stb.

A Webáruházban megvásárolható termékek olyan zárt csomagolású árunak minősülnek, amelyek tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja (jelen fejezet 5. pontja) alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát.

Fentieknek megfelelően Eladó a Webáruházban értékesített étrend-kiegészítő termékeket csak bontatlan csomagolásban veszi vissza.

Elállási nyilatkozat letöltése